WARUNKI GWARANCJI

 1. Kupując Produkt, do którego dołączono niniejszą kartę gwarancyjną nabywca akceptuje zawarte w niej warunki.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy Produktu marki ETERIO zakupionego w Polsce i wyprodukowanego przez Firmę EPSYLON IT Sp. z o.o., u. Zygmunta Vogla 8, 02963 Warszawa, KRS: 0001109642 zwaną dalej Producentem.
 3. Gwarancji na Produkt udziela jego Producent i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Produkt powinien posiadać naklejony na zewnętrznej stronie obudowy czytelny i nienaruszony numer. Nieczytelny numer seryjny uniemożliwiający identyfikację Produktu skutkuje utratą praw z ty­tułu gwarancji.
 5. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym fabrycznym formularzu i zawie­ra następujące dane: model, numer seryjny, datę produkcji oraz pieczątkę Producenta. Dokonywanie nieautoryzowanych skreśleń lub poprawek powoduje jej unieważnienie.
 6. Wszystkie podzespoły wchodzące w skład Produktu posiadają taki sam okres gwarancji jak zakupiony Produkt z wyłączeniem ograniczonej gwarancji opisanej w pkt. 14 i 15 oraz ograniczonej gwarancji na baterie do kontrolerów RAID opisanej pkt. 16.
 7. Naprawy gwarancyjne będą realizowane po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowo­dem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym. Producent zastrzega sobie prawo wglądu w oryginał dowodu zakupu Produktu z wyraźną datą jego zakupu.
 8. Producent gwarantuje sprawne działanie Produktu pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest eksploatowanie Produktu w pomieszczeniach o dużym zapy­leniu, zanieczyszczeniu, podwyższonej wilgotności powietrza itp. Producent zaleca eksploatowanie Produktu w serwerowniach ze sprawnie działającą wentylacją i klimatyzacją.
 9. Producent udziela gwarancji na zakupiony Produkt na okres podany na pierwszej stronie niniejszej karty gwarancyjnej.
 10. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym usunięte będą bezpłatnie przez Producenta w możliwie krót­kim czasie nie przekraczającym terminu naprawy określonego na pierwszej stronie karty gwarancyjnej.
 11. Rodzaje gwarancji:

Gwarancja ONSITE oznacza, że Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy w miejscu instala­cji Produktu w czasie nie przekraczającym podanego na pierwszej stronie niniejszej karty gwarancyjnej (licząc od momentu zgłoszenia). Naprawa realizowana będzie w dni robocze, w godzinach pracy serwisu tj. w godzinach 9:00-17:00. Produkt można również dostarczyć do Serwisu Producenta i na jego koszt pod warunkiem skorzystania z usług wyznaczonej firmy spedycyjnej. Informacje o wysyłce na koszt Producenta są udzielane drogą elektroniczną.

Gwarancja DOORTODOOR oznacza, że Producent zobowiązuje się do wykonania naprawy Produktu we własnej siedzibie w czasie nie przekraczającym podanego na pierwszej stronie niniejszej karty gwaran­cyjnej (licząc od momentu dostarczenia Produktu do serwisu). Koszty transportu uszkodzonego Produktu w obydwie strony ponosi Producent. Informacje o wysyłce na koszt Producenta są udzielane drogą elek­troniczną.

Za moment zgłoszenia usterki uznaje się:

 • Dla zgłoszeń odebranych w dni robocze przed godziną 8:00 przyjmuje się godzinę 8:00 tego samego dnia.
 • Dla zgłoszeń odebranych w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 przyjmuje się godzinę w którym zgłoszenie nastąpiło.
 • Dla zgłoszeń odebranych w dni robocze po godzinie 15:00 oraz dla zgłoszeń przyjętych w dni wolne od pracy, przyjmuje się godzinę 8:00 następnego dnia roboczego
 1. Gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe w czasie trwania okresu gwarancji z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez Pro­ducenta,
 • instalacji, czyszczenia, konserwacji, aktualizacji oprogramowania wewnętrznego i użytkowego oraz pozostałych czynności należących do obowiązków Użytkownika w czasie normalnej obsługi eksplo­atacyjnej Produktu,
 • nieprawidłowego działania Produktu spowodowanego przez podzespoły zainstalowane w trakcie jego użytkowania bez wiedzy i zgody Producenta,
 • wadliwego działania Produktu spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu operacyjnego, oprogramowania użytkowego oraz pozostałych problemów natury programowej,
 • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, konserwacji lub używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • uszkodzeń mechanicznych zamierzonych jak i nie zamierzonych,
 • uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie w linii energetycznej lub innym niekontrolowanym zjawiskiem niezależnym od Producenta,
 1. Producent udziela ograniczonej gwarancji na dyski SSD wchodzące w skład zakupionego Produktu. Oznacza to, że gwarancja na dyski SSD kończy się z chwilą, gdy gwarancja na zakupiony Produkt dobiegła końca lub wcześniej, tj., gdy ilość zapisanych danych na dysku przekroczyła wartość TBW (Total Bytes Written) określoną przez producenta tego dysku jako graniczną dla danego modelu.
 2. Producent udziela ograniczonej gwarancji na komponenty konsumenckie (takie jak karty graficzne, dyski twarde, dyski SSD) wchodzące w skład zakupionego Produktu. Oznacza to, że gwarancja na te komponenty kończy się z chwilą gdy gwarancja na zakupiony Produkt dobiegła końca lub wcześniej, gdy były używane w celach profesjonalnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem. Dotyczy to min. wydobywania kryptowalut lub innych naruszeń przeznaczenia Produktu.
 3. Producent udziela ograniczonej gwarancji na baterie oraz podobne elementy zużywające się w czasie normalnej eksploatacji Produktu a służące do podtrzymywania danych w pamięci kontrolerów RAID. Oznacza to że gwarancja na te elementy kończy się z chwilą zakończenia gwarancji u ich producenta.
 4. Uszkodzone podzespoły wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Produ­centa. W przypadku pozostawienia uszkodzonego podzespołu u siebie, nabywca pokrywa koszty no­wego podzespołu. Nie dotyczy to przypadku pozostawienia u siebie nośników danych w przypadku zakupu Produktu z taką opcją.
 5. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
 6. W przypadku uszkodzenia wewnętrznych podzespołów Produktu, Producent zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego elementu na element innej marki o nie gorszych parametrach technicznych.
 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody bądź straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z reklamowanego Produktu.
 9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych składowanych na nośnikach da­nych w zakupionym Produkcie oraz za dane utracone w wyniku awarii lub działań serwisowych. Cał­kowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych spoczywa na użytkowniku Produktu. Producent zaleca systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
 10. Otwarcie pakietu oprogramowania dostarczonego wraz z Produktem oznacza akceptację warunków licencyjnych jego producenta. Otwarty pakiet oprogramowania lub odpieczętowana naklejka z licen­cją nie podlegają zwrotowi.
 11. Usterki sprzętowe należy zgłaszać pocztą elektroniczną lub telefonicznie do Serwisu Producenta na podany w niniejszej karcie gwarancyjnej adres e-mail lub numer telefonu.
 12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji serwisowej, zgłaszający ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem oraz pracą Serwisu.
 13. Producent zaleca przechowywanie oryginalnego opakowania zakupionego Produktu w okresie trwa­nia gwarancji.
 14. Niniejsze warunki gwarancji określają obowiązki Producenta z tytułu udzielonej gwarancji jak i zakres uprawnień nabywcy Produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień ku­pującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 15. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

* Powyższe warunki gwarancyjne znajdują się na kartach gwarancyjnych dostarczanych z produktami – stąd odwołania do pozostałych stron karty gwarancyjnej.