Kup serwer eterio i odbierz bon prezentowy

looks_one

Wybierz serwer

Znajdź serwer dopasowany do Twoich potrzeb.

looks_two

Złóż zamówienie

W okresie trwania konkursu, między 2 i 20 listopada złóż jedno z pierwszych dwudziestu zamówień.

Wyślij zamówienie na adres serwery@eterio.eu wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem rejestracyjnym do konkursu

looks_3

Odbierz bon prezentowy

W zależności od wartości zamówienia otrzymasz bon prezentowy Sodexo:

  • do 5000 zł netto – Bon o wartości 100 zł
  • od 5001 zł netto do 10000 zł netto – Bon o wartości 200 zł
  • powyżej 10001 zł netto – Bon o wartości 300 zł

REGULAMIN KONKURSU
serwery eterio w CRN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „serwery eterio w CRN”, zwanego dalej „Konkursem”, jest EPSYLON Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686133, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN, o numerze NIP 9512441255, o numerze REGON 367774786,(kapitał wpłacony – tylko w przypadku spółek akcyjnych) zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 02.11.2023 do dnia 30.11.2023 r.

1.4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora i zwiększenie sprzedaży produktów Organizatora objętych Konkursem.

1.6. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanymi dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom Organizatora, w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub kupi Uczestnik Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.

1.7. Organizator ma prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”), pod warunkiem, że zmiany nie będą pogarszać sytuacji Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana do wiadomości Uczestników przed datą wejścia jej w życie.

1.8. Konkursem objęte są wszystkie serwery eterio z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami”).

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych przez kontrahentów Organizatora, do obowiązków których należy składanie zamówień na Produkty zwanych dalej „Uczestnikami”.

2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora;

b) osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Konkursu na zlecenie Organizatora;

c) małżonkowie, dzieci i dalsi zstępni, rodzice oraz rodzeństwo osób wymienionych w literach a) lub b) powyżej.

2.3. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konkursie lub przekazanie takiego oświadczenia przedstawicielowi handlowemu Organizatora. W takim przypadku w Konkursie nie zostaną uwzględnione Produkty zamówione przez byłego Uczestnika, za które nie została jeszcze przyznana nagroda.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, o której mowa w punkcie 2.1. Regulaminu, która przystąpiła do udziału w Konkursie poprzez akceptację Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego (zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”).

3.2. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać: imię, nazwisko, nazwę Partnera Handlowego, dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody oraz numer Pesel niezbędny do rozliczenia podatku przez Organizatora a także numer telefonu komórkowego i adres email celem komunikacji w zakresie Konkursu

3.3. Formularz Rejestracyjny należy przesłać do Organizatora na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu lub przekazać Przedstawicielowi Handlowemu lub przesłać podpisany skan na adres e-mail: serwery@eterio.eu. W Konkursie zostaną uwzględnione wyłącznie prawidłowo wypełnione Formularze Rejestracyjne.

3.4. Wypełnienie i przesłanie Formularza oznacza zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz akceptację Regulaminu.

3.5. Uczestnik ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie komunikacji w Konkursie lub nagród z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Konkursu uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

IV. ZASADY KONKURSU

4.1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy rywalizują między sobą o to, który z nich – w ramach danej obecnej Edycji Konkursu zamówi Produkty Organizatora w pierwszej kolejności. Nagrodzonych zostanie pierwszych dwudziestu Uczestników, którzy złożą zamówienie w trakcie trwania Konkursu.

4.2. Uczestnik może zostać nagrodzony eVoucherem więcej niż jeden raz w czasie trwania konkursu, o ile kolejne zamówienie uczestnika znajdzie się wśród pierwszych dwudziestu zamówień zarejestrowanych w konkursie

4.3. Warunkiem uwzględnienia w Konkursie zamówień złożonych przez Uczestników, o których mowa w pkt 2.1., jest opłacenie tych zamówień. Zamówienia anulowane lub nieopłacone nie będą uwzględniane w Konkursie.

4.4. Produkty zakupione przez Uczestników w czasie trwania Konkursu nie podlegają zwrotom.

4.5. Produkty objęte Konkursem to wszystkie serwery eterio z oferty EPSYLON Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

4.6. Po zakończeniu obecnej Edycji Konkursu, w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia, Organizator ustali wyniki tej Edycji, sporządzając listę Uczestników według kolejności złożonych przez nich zamówień. Na liście ujęci zostaną tylko ci Uczestnicy, wobec których spełnione zostały warunki określone w pkt 4.1-4.5.

4.7. W Konkursie będą uwzględniane tylko Produkty, które zostały zamówione w czasie trwania obecnej Edycji Konkursu.

V. NAGRODY W KONKURSIE

5.1. Zwycięzcy Edycji otrzymają Nagrody z Katalogu Nagród.

5.2. Nagrodami w Konkursie są eVouchery Pluxee – dawniej Sodexho (zwane dalej „Nagrodami”) dla:

a) Uczestnik, który zakupi serwery o wartości do 5000 zł netto otrzyma eVoucher Pluxee o wartości 100 zł,

b) Uczestnik, który zakupi serwery o wartości od 5001 zł netto do 10000 zł netto otrzyma eVoucher Pluxee o wartości 200 zł,

c) Uczestnik, który zakupi serwery o wartości powyżej 10000 zł netto otrzyma eVoucher Pluxee o wartości 300 zł.

5.3. Koszt dostarczenia nagrody pozostaje po stronie Organizatora.

5.4. Nagrody w postaci eVoucherów Pluxee będą przekazywane w terminie do 30 dni, od dnia ustalenia wyników Konkursu

5.5. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

5.6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.

5.7. Jeżeli wydanie zamówionej nagrody w postaci eVoucherów Pluxee będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

5.8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.9. Elementem nagrody jest dodatkowo kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości eVoucherów Pluxee, która nie zostanie wydana zwycięzcom, ale Organizator potrąci ją przed wydaniem nagrody i odprowadzi tytułem podatku od wygranej w konkursie do właściwego urzędu skarbowego.

5.10. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej (nagrody) uzyskanej przez zwycięskiego Uczestnika. Element pieniężny nagrody nie zostanie w związku z tym wydany Uczestnikowi, lecz zostanie on przeznaczony na uiszczenie należnego od tego Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych nagród kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator, jako płatnik, przekaże potrącone kwoty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, odprowadzając w ten sposób w imieniu Uczestnika należny podatek dochodowy z tytułu wygranej.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu należy przesłać do Organizatora na adres wskazany w punkcie 1.1. Regulaminu lub przekazać Przedstawicielowi Handlowemu lub przesłać podpisany skan na adres e-mail: serwery@eterio.eu w toku Konkursu i nie później niż w terminie 45 od dnia zakończenia Konkursu.

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, adres email i numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

6.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Treść Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. Zasady Konkursu określa Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

7.3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez EPSYLON Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (administrator danych osobowych) w celu wzięcia udziału w Konkursie w tym
w szczególności celu wydania Nagród i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także w celu promocji, reklamy i marketingu produktów (towarów oraz usług) eterio.

7.4. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: wojciech.lastowiecki@eterio.eu

7.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, jakim jest marketing własnych produktów (towarów i usług) administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

7.6. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby udziału w Konkursie „serwery eterio w CRN” udział Uczestnika w nim nie będzie możliwy. Brak zgody Uczestnika na otrzymywanie komunikacji o charakterze marketingowym uniemożliwi przesyłanie informacji o atrakcyjnych dla Uczestnika ofertach produktów (towarów lub usług).

7.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik ma prawo przeniesienia swoich danych do innego, wskazanego przez Uczestnika, administratora danych osobowych.

7.8. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że przetwarzamy dane w sposób niewłaściwy ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.9. Dane osobowe Uczestnika będą przekazywane partnerom handlowym Organizatora – dostawcom usług potrzebnych do przeprowadzenia Konkursu „serwery eterio w CRN”, a także podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną dla Konkursu i firmom kurierskim.

7.10. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Konkursie „serwery eterio w CRN”. Po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres oraz w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora.